دفتری برای ثبت چیزهایی که باعث گر گرفتگی شما می شود داشته باشید. کافئین؟ الکل؟ اتاقی گرم؟ استرس؟ تمام این موارد دلایل عمومی هستند.

زمانی که گرگرفتگی آغاز شد، نفش عمیق و آرامی را از بینی استنشاق کنید و از دهان خارج نمایید. برای موارد سخت تر با پزشک خود صحبت نمایید.