افسردگی می تواند روی بدن شما به همان اندازه که روی مغزتان اثر می گذارد، تاثیر بگذارد ... 

مشکل در به خواب رفتن یا در خواب ماندن در افراد افسرده شایع است. البته برخی نیز ممکن است بسیار زیاد بخوابند.