اگر آنقدر احساس خستگی می کنید که حتی برای انجام امور روزانه نیز انرژی ندارید –حتی اگر زیاد بخوابید یا استراحت کنید- ممکن از نشانه این باشد که شما دچار افسردگی شده اید. افسردگی و خستگی با هم شرایط هردو را بدتر می کند.