نیاز به عینک برای خواندن تقریبا برای همه پیش می آید. زمانی که به اواسط دهه 40 زندگی خود می رسید، ممکن است خواندن و سایر کارهایی که به دید نزدیک نیاز دارد برای شما سخت شود...

به این تغییر دید پیر چشمی می گویند و اتفاق نرمالی است. شما می توانید برای اصلاح دید خود از عینک مطالعه، لنزهای چشمی دو یا چند کانونی استفاده کنید. برخی مواقع عمل جراحی لیزر نیز می تواند کمک کننده باشد.