چه اتفاقی برای افراد دچار پیر چشمی رخ می دهد

قبل از سن 40 سالگی، لنز طبیعی چشم بسیار انعطاف پذیر است. این موضوع به لنز کمک می کند تا بر روی اشیاء دور یا نزدیک فکوس نماید. اما با افززایش سن، لنز انعطاف خود را از دست می دهد. به تدریح چشم قدرت دیدن اشیاء نزدیک را اللخصوص در نور کم از دست می دهد. اگر دچار پیر چشمی هستید، مجبورید برای دیدن اشیائی مانند کتاب یا منو آن را دورتر از فاصله معمول بگیرید تا نوشته ها را واضح ببینید.