اگر به اندازه کافی نمی خوابید، یا خوابتان کیفیت لازم را ندارد، ممکن است هورمون ها باعث آن باشند.

پروژسترون، هورمونی که توسط تخمدان ها آزاد می شود، به شما برای خوابیدن کمک می کند. اگر مقدار این هورمون در بدن شما کمتر از حد نرمال باشد، می تواند باعث شود سخت به خواب رفته یا در خواب بمانید. استروژن پایین می تواند باعث عرق شبانه و گرگرفتگی شود که هر دوی این موارد استراحت کردن را سخت خواهد کرد.