این اختلالات به شکل های مختلف مانند، احساس هراس در موقعیت های اجتماعی یا اضطراب همیشگی در مورد سلامتی، کار یا خانواده، بروز می کند. اگر به نظر می رسد که نمی توانید این احساس ها را از خود دور کنید با روانشناس یا مشاور صحبت کنید. مشاور می تواند برای شناخت علل این وضعیت و مدیریت آن به شما کمک کند.