آرام باشید. این امر عادی است که عادت ماهانه معمولی نباشد مخصوصا در سال های اولیه شروع آن...

استرس، ورزش، و بیماری همگی باعث نبود یک دوره می شوند. اگر افزایش یا کاهش وزن بسیار زیادی داشته باشید هم این اتفاق می افتد. البته اگر باردار باشید هم این اتفاق می افتد. اگر بیش از دو دوره اتفاق نیافتاد به پزشک مراجعه کنید.