متوسط چرخه قاعدگی 28 تا 35 روز است. تخمک گذاری معمولا بین روز های 11 و 21 چرخه اتفاق می افتد. هورمونی به نام هورمون لوتئینه کننده (LH) با نوسان شدید آزاد سازی تخم بالغ را تحریک می کند. همزمان مخاط دهانه رحم لغزنده تر می شود تا به اسپرم در راه یابی به سمت تخم کمک کند.