زنان با تقریبا 1 یا 2 میلیون تخم متولد می شوند اما فقط 300 تا 400 عدد از آن ها را از طریق تخمک گذاری در عمر خود آزاد می کنند. معمولا هر ماه یک عدد آزاد می شود.

تخم در مسیر دو لوله فالوپ که تخمدان ها را به رحم متصل می کند، حرکت می کند اگر زمان بندی درست باشد اسپرم آن را در مسیرش به رحم بارور می کند. اگر باروری در طول 24 ساعت از ترک تخم از تخمدان اتفاق نیافتد، تخم منحل می شود. اسپرم ها می توانند از 3 تا 5 روز زنده بمانند بنابراین دانستن زمان تخمک گذاری می تواند به شما کمک کند و شریک شما می تواند رابطه جنسی را در زمانی که شما احتمال بیشتری برای بارداری دارید برنامه ریزی کند.