برخی افراد زمانی که استرس دارند کارها را خوب انجام می دهند. حس جذاب بودن یکی از این موارد نیست.

استرس در محل کار، خانه یا در رابطه ها می تواند برای هر کسی اتفاق بیافتد.یادگیری کنترل آن در مسیری درست واقعا کمک کننده است. بسیاری از این روش ها را خودتان می توانید انجام دهید و یک مشاور یا پزشک هم می تواند کمک کند.