مردانی که ED( اختلال نعوظ) دارند اغلب درباره چگونگی عملکرد جنسی خود نگران هستند و این نگرانی میل آن ها را از بین می برد.اختلال نعوظ قابل درمان است و زوج ها می توانند با تمرکز روی آن،از اثر این موضوع بر رابطه خود جلوگیری کنند.