ممکن است پزشک شما متوجه فیبروم های رحمی بزرگ و متوسط در طول معاینه عادی لگن شود. آزمایش هایی مانند سونوگرافی می تواند اطلاعاتی درباره اندازه و مکان فیبروم های دیگر را نشان دهند.

برای زنان مبتلا به فیبروم که تلاش می کنند باردار شوند، تستی به نام هیستروسالپینگوگرافی نمای کلی از رحم و لوله های فالوپ را نشان می دهد و ناهنجاری ها را شناسایی می کند. ممکن است آزمایشات دیگری برای نشان دادن داخل رحم یا شکم مورد نیاز باشد.