- فیبروم داخلی، رایج ترین است و در دیواره ی رحم رشد می کند.

- فیبروم خارجی که بیرون از رحم رشد می کند با بزرگتر شدن به دلیل اندازه و فشار می تواند باعث درد در اعضای کناری شود.

- فیبروم زیر مخاطی در زیر لایه رحم رشد می کند و در حفره رحمی بزرگ می شود و باعث خونریزی زیاد و عوارض جدی می شود.

-فیبروم های متورم در ساقه های کوچک که داخل یا خارج از رحم رشد می کنند.

در افراد دارای فیبروم وجود بیش از یک نوع فیبروم ممکن است.