علت دقیق ایجاد فیبروم مشخص نیست. رشد آنها به هورمون زنانه استروژن وپروژشترون مرتبط است.

مطالعات نشان می دهند که احتمال پیشرفت فیبروم ها در زنانی که در سن پایین عادت ماهانه آنها آغاز می شود، بیشتر است. با این که هورمون های زنانه در ایجاد فیبروم موثر است اما استفاده از قرص های ضد بارداری به این موضوع ارتباطی ندارد.