فیبروم ممکن است تغییراتی را در عادت ماهانه زنان به وجود آورند که شامل:

  • درد کم تا شدید
  • خونریزی، بیشتر برخی مواقع با لخته های خون
  • قاعدگی طولانی یا مکرر
  • لکه بینی یا خونریزی بین دو عادت ماهانه