فیبروم های رحمی تومور های غیر سرطانی از بافت ماهیچه رحم هستند.

فیبروم ها در تعداد و اندازه مختلف از فیبروم تکی تا چندتایی و از بسیار کوچک تا بزرگ متفاوت هستند. 70 تا 80 درصد از زنان در سن 50 سالگی فیبروم(میوم) دارند. اصطلاح طبی برای فیبروم ها، لیومیوم یا میوم است.