پزشک درباره ی علائم شما می پرسد و مقعد شما را برای یافتن هموروئید ها معاینه می کند.

ممکن است انگشت خود را که با دستکش پوشیده شده به داخل ببرد تا هموروئید های داخلی را نیز بررسی کند. برای بررسی دقیق تر ممکن است از لوله کوچکی به نام آنوسکوپ استفاده کند. ممکن است پزشک آزمایش هایی مانند سیگموئیدوسکوپی یا کولونوسکوپی را پیشنهاد دهد تا درون کولون یا مقعد را با لوله انعطاف پذیر و نوری مشاهده کند.