شما انبوهی از رگ ها را اطراف مقعد و قسمت پایینی آن دارید که اگر تحت فشار قرار بگیرند،متورم می شوند.

زمانی که آنها ورم می کنند هموروئید نامیده می شوند. آنها در داخل رکتوم(قسمت انتهایی روده بزرگ) یا در لبه بیرونی مقعد به وجود می آیند. معمولا جدی و مهم نیستند اما می توانند اثرات نامطلوبی داشته باشند.