شما می توانید به جای سرخ کردن غذای مورد علاقه خود آن را بپزید، کباب کنید و یا بریان یا برشته کنید.

مراقب چربی گوشت و مرغ باشید و پوست مرغ را جدا کنید. کارهایی مانند این ممکن است برای آرام کردن سوزش معده کافی باشد.