نباید غذا را با سرعت زیاد بخورید.لسلی بنکی متخصص تغذیه و مدیر تغذیه ورزشی در دانشگاه پزشکی پیتسبرگ می گوید:

سریع خوردن غذا منجر به هضم خوبی نمی شود و ممکن است احتمال سوزش معده را بیشتر کند. زمان بگذارید و از غذای خود لذت ببرید.